BG | ENG
регистрирай се
Начало
Алгоритъм
Игра
За името
Контакти
Магазин
Играта е разработена за подпомагане развитието на логиката, паметта и пространственото въображение на децата, като предоставя приятна възможност за развлечение и на възрастните.
Материалите от които е произведена играчката са разрешени за контакт с деца.
Повърхнините мога да се почистват с влажна кърпа и препарати съдържащи спирт, но в никакъв случай ацетон, кореселин и лакочистител.
При продължителен престой, секторите трябва да са встрани от делителната повърхност, за да не се натоварват вътрешните фиксатори.

Алгоритъм за подреждане
За улеснение въвеждаме следните означения на възможните движения
F - движение на секторите в горната половина наляво
H - движение на секторите в горната половина надясно
D - движение на секторите в долната половина наляво
J - движение на секторите в долната половина надясно
A - въртене на лявата половина на 180°
L - въртене на дясната половина на 180°
S - едновременно движение на секторите в горната и долната половина наляво
K - едновременно движение на секторите в горната и долната половина надясно
G - въртене на екваторния разделител на 180°
След F, H, D и J се поставя цифра, означаваща броя на стъпките.
Разгъвка на секторите
1. Смяна местата на два съседни цвята, без промяна местата на останалите цветове.
Формула 1
А, F1, A, H1, D1, A, J1, A
2. Смяна местата само на два съседни сектора.
Формула 2
A, F1, A, H1, A
Преди последният ход А, лявата двойка 5'/4 е подредена, но с короната надолу и броят на короните от всяка страна става нечетен.
Тази смяна и това условия са в основата на алгоритъма. С нея могат да се подреждат както един, така и два цвята едновременно, но при всяко подреждане винаги се променя четността на короните от едната и другата страна.
Една примерна задача за подреждане изглежда така:
1. Секторите с короната да са в горната част.
2. Цветовете да са в избран от Вас ред.
3. Короната на корпуса да е цяла и в горната част.

Подреждането става на 3 етапа:
1. Събиране на секторите с короните горе.
Постават се секторите с корона на поз.1' и поз.5, изпълняват се L; H1 и двата сектора с корона се нареждат един до друг. Това се прави и с останалите, но когато горе остане само един сектор без корона, той се поставя на поз. 4'. Последният сектор с корона, който се намира долу, се поставя в поз.5. Изпълнява се L; H1; L и всички сектори с корона се събират горе.
2. Подреждане на секторите с еднакъв цвят един над друг, като редът на цветовете е произволен.
За тази цел се използват и двете формули, но крайният успех зависи от следното важно условие:
Сбора от броя на секторите с корона от едната страна и броят на оставащите смени по формула 2. да бъде ЧЕТНО число.
Ако сбора е нечетно число и се продължи със смени по формула 2., цветовете ще се подредят, но един ще остане с обратна корона. За да се избегне това, е необходим допълнителен ход, а пресмятането се прави след подреждане на 3 или 4 цвята.
Ще разгледаме пример, когато сбора е нечетно число.

Короните в горната част са 8, подредени са четири цвята (1,2,3,4) и остават 3 смени по формула 2., защото при последната ще се подредят 2 цвята едновременно. Цветовете ще се подредят, но един ще остане с обърната корона, защото сбора е 8+3=11.За да се избегне това се изпълнява F1 и се подреждат 3 цвята (6,7,8), като останалите 5 цвята (1,2,3,4,5) се разместват но синхронно и само на 1 стъпка.
Короните остават 9, но за петте цвята вече са необходими 4 размествания по формула 2. Сбора е 8+4=12 и етапа може да бъде завършен.
Вариантите за използване на този похват са много, но целта винаги е една - постигане четност на сбора.
Ако се пропусне подходящият момент и сбора остане нечетен, подреждат се всички цветове независимо, че един ще остане с обърната корона.Изпълнява се веднъж формула 2 и след това F1. Един цвят се подрежда на позиция 4, като останалите 7 цвята се разбъркват, но синхронно на една стъпка. Обърнатите корони стават четен брой, а необходимите смени по формула 2 са 6. Общият брой е четно число и подреждането може да завърши.
3. Подреждане на избраният от вас ред на цветовете.
Този етап се осъществява само със смени по формула 1., като техният брой зависи единствено от Вашата съобразителност.
4. Подреждане короната на корпуса.
Ако всички цветове са подредени, но половината корона на корпуса е обърната, се изпълнява A, F4, A, F4, A.
С това поставената задача е изпелнена и ние Ви поздравяваме с успеха!

Пресмятане на общият брой варианти между елементите на играта:
Секторите са 16 броя, като точното наименование в математиката на подобно съединение е пермутация, а общият им брой е: P16=16!=1x2x3...15x16=20,9x1012
Вариантите на крайно подреждане на осемте цвята също е пермутация, а броят им е: P8=8!=1x2x3x4x5x6x7x8=40320
Това многообразие изключва механичното използване на алгоритъма и изисква творчески подход при всеки ход, като главна заслуга за постиганато минимално време има не сръчността, а преди всичко Вашия интелект.

Шампионите играят, но имат нужда и от публика! Изборът е ваш!!!
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

Петков-5 ЕООД Варна България
Българско Буренце®
Всички права запазени © 2010
Начало
Алгоритъм
Игра
За името
Контакти
Магазин